fbpx

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА „СИМАР РЕ“ ЕООД

Тези общи условия регулират отношенията между „СИМАР РЕ“ ЕООД, наричано по-долу за краткост Посредник и потребителите, наричани по-долу за краткост Клиенти, на предоставяните от него услуги, наричани по-долу Услугите.

І. ДЕФИНИЦИИ

Чл.1. При тълкуване и прилагане на настоящите общи условия се използват следните дефиниции:

1. „Симар РЕ“ ЕООД e търговско дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 202711277, предоставящо услуги по посредничество при сделки с недвижими имоти и други услуги във връзка със сключване на договори за покупко-продажба и/или наемане и отдаване на недвижими имоти.

2. „Клиент“ e физическо или юридическо лице, което получава информация от Посредника, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти на територията на Република България, както и всяко лице ползващо услугите „Симар“ и „Услуга по мярка“.

3. „Договор за посредничество” е договорът, сключен между Посредника и Клиента, по силата на който се възлага посредническа дейност при сделки с недвижими имоти.

4. „Ексклузивен договор за посредничество“ е договор за посредничество, при който Клиента поема задължение в срока на действието му, да не търси, предлага, наема и/или отдава под наем, имота предмет на посредническата дейност, сам, чрез трето лице и/или чрез друг посредник.

5. „Сделка” е сключването на предварителен и/или окончателен договор за покупко-продажба на недвижим имот и/или договор за наем на недвижим имот между две страни, едната или и двете от които са Клиенти на Посредника.  

6. „Имот” е недвижимият имот, предмет на посредническата дейност или друга дейност, осъществявана от Посредника. 

7. „Продажна цена на имот” е сумата, посочена в предварителният договор за покупко-продажба, нотариалният акт или други съглашения между страните по сделката. При несъответствие между продажната цена посочена в документа и действително уговорената между страните по сделката, договорената продажна цена по смисъла на тази точка е действително уговорената такава.

8. „Наемна цена на имот” е месечната наемна цена, съгласно сключеният договор за наем.

9. „Оглед” е организирана от Посредника среща на територията на имота, която се осъществява с цел запознаване на място с характеристиките и състоянието на имота.

10. „Посредническо/комисионно възнаграждение” е уговореното възнаграждение за посредническа услуга. 

11. „Поименна карта“ е персонална карта за използване на услугата „Симар“, която дава отделни права на Клиента.

12. „Роднини на Клиента“ са роднините му по права линия (връзката между две лица, от които едното произхожда пряко или непряко от другото), роднините му по съребрена линия до четвърта степен включително (връзката между две лица, които имат общ родоначалник, без едното да произхожда от другото) и роднините му по сватовство (връзка между съпруга и роднините на другия съпруг и връзка между роднините на единия съпруг и роднините на другия съпруг).

13. „Съпруг/а на Клиента“ е лицето с което Клиента е в брачна връзка.

14. „Трето лице“ е всяко друго лице, което не е съпруг/а и не е от кръга на роднините на Клиента, по смисъла на настоящите общи условия.

II. ОБХВАТ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.2. Настоящите общи условия уреждат отношенията между Посредника и Клиента, във връзка с предоставяните от Посредника услуги.

Чл.3. При несъответствие между настоящите общи условия и клаузите, залегнали в конкретните договори, предимство имат клаузите на договорите. 

Чл.4. Всички договорености, които се отклоняват от настоящите общи условия, трябва да са установени между Посредника и Клиента в писмена форма. 

Чл.5. За неуредените между Посредника и Клиента отношения се прилагат настоящите общи условия, а при липса на уредба в тях, приложима е съответната нормативна уредба.

Чл.6. Посредникът осигурява публичност, достъпност и актуалност на Общите условия, на своята интернет страница, находяща се на адрес: http://www.simar.bg и на видно място в офисите си.

Чл.7. Клиентите се считат уведомени за Общите условия от датата на публикуването им в интернет страницата на Посредника на адрес: http://www.simar.bg и се считат за обвързани с тях от момента на започване използване на предоставяните услуги.

IІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.8. Права на Посредника:

1. Да уговаря огледи и срещи във връзка с посредническата услуга.

2. Да преговаря с трети лица и в защита на интересите на Клиента.

3. Да изготвя и представя за подписване предварителен договор за покупко – продажба или договор за наем на одобрен от Клиента недвижим имот.

4. Да получи уговореното възнаграждение за предоставяната от него услуга. 

5. При невъзможност за изпълнение да откаже възложената услуга без да носи отговорност за вреди, пропуснати ползи и/или други.

6. При неизпълнение на задължения от страна на Клиента, да предприема допустими от закона действия. 

7. Да приема и съхранява суми, предоставени от Клиенти, представляващи депозит или капаро по сделки, на основание споразумения, предварителни договори, договори за наем или други документи, при условията, договорени в тези документи.

8. Да упражни всички посреднически права, в случай, че в срока на действие на  ексклузивния договор за посредничество, Клиента продаде имота, отдаде имота под наем, закупи имот или наеме имот под наем, както и ако сключи предварителен или окончателен договор за покупко – продажба (или друга разпоредителна сделка), лично или чрез трети лица, различни от Посредника.

Чл.9. Задължения на Посредника:

1. Да изпълнява задълженията си с грижата на добър търговец;

2. Да посредничи за покупко-продажбата и/или наемане и отдаване на недвижим имот с грижа за интересите на Клиента и с необходимата дискретност.

3. Да защитава интереса на Клиента при изпълнение на възложената услуга.

4. Да бъде лоялен, да пази поверителната информация и всяка друга информация, засягаща интереса на Клиента, станала му известна при или по повод изпълнение на възложената услуга. 

Чл.10. Права на Клиента:

1. Да получава своевременна информация относно действията на Посредника по изпълнение на възложената услуга.

Чл.11. Задължения на Клиента:

1. Да информира Посредника за всички свои изисквания, както и да го уведомява незабавно при промяна на желанията или възможностите му и др.
2. Да съдейства на Посредника при огледи, срещи и преговори във връзка с предложен от Посредника недвижим имот.

3. Да заплати на Посредника в срок, уговореното възнаграждение за предоставяната от него услуга.  

4. При сключен ексклузивен договор за посредничество, в срока на действието му, да не предлага имота за продажба, да не продава имота, да не отдава имота под наем, да не търси имот за покупка, да не търси имот под наем и да не сключва предварителен или окончателен договор за покупко – продажба (или друга разпоредителна сделка), лично или чрез трети лица, различни от Посредника, както и да не провежда огледи без присъствието на представител на Посредника. 

IV. ПОСРЕДНИЧЕСКO/КОМИСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл.12. Обичайното посредническо/комисионно възнаграждение е в размер на 3 % без ДДС от продажната цена – при сделки за покупко – продажба на недвижим имот и в размер на 50 % без ДДС от месечният наем – при сделки за наемане и/или отдаване под наем на недвижим имот.

Чл.13. Посредникът може да договоря с Клиента различно от обичайното посредническо/комисионно възнаграждение, в зависимост от вида на имота, пазарната конюнктура, фактическата и правна сложност на сделката. 

Чл.14. Размерът, срокът и начините на плащане на възнаграждението се определят, съгласно сключения договор за посредничество.

Чл.15. Обичайното или договореното посредническо/комисионно възнаграждение е дължимо и при сключен ексклузивен договор за посредничество, в срока на който, Клиентът продаде имота, отдаде имота под наем, закупи имот или наеме имот под наем, както и ако сключи предварителен и/или окончателен договор за покупко – продажба, лично или чрез трети лица, различни от Посредника.

V. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГА „СИМАР“

Чл.16. Слогана на предоставяната услуга „Симар“ е „градим отношение, пазим традиции“.

Чл.17. Използваната услуга обхваща три нива, всяко от които дава отделни права на Клиента. Отделните нива имат следните означения: първо ниво – „сребърен ключ“, втор ниво – „златен ключ“ и трето ниво – „платинен ключ“.

Чл.18. Услуга „Симар“, могат да използват само Клиенти на Посредника с които е сключен ексклузивен договор за посредничество за всяка конкретна имотна сделка и/или лицата на които този Клиент предостави правото си.

Чл.19. За всяко ниво Клиентът получава поименна карта, съдържаща изписване на името и фамилията му. При преминаване на по-горно ниво, Клиентът получава нова поименна карта за съответното ниво, също съдържаща изписване на името и фамилията му.

Чл.20. Поименната карта е собственост на „Симар РЕ“ ЕООД. Клиентът няма право да извършва каквито и да било нерегламентирани фактически и правни действия, свързани с картата, включително, но не само, умишлени промени по дизайна и нарушаване на целостта ѝ и др. 

Чл.21. Издаването на поименната карта е безплатно за Клиента.

Чл.22. При предаване на поименната карта, между Посредника и Клиента се съставя и подписва приемо-предавателен протокол.

Чл.23. Правата които материализира картата за съответното ниво, могат да се ползват от Клиента и/или от съпруга/та му и неговите роднини (по смисъла на настоящите общи условия), когато Клиентът им е предоставил това свое право. 

Чл.24. Правата, които материализира картата от всяко ниво са:

1. Ниво „сребърен ключ“:

1.1. Поименната карта за ниво „сребърен ключ“ получава Клиент на Посредника, с който е била осъществена еднократно сделка, или нов Клиент на Посредника, който е изявил желание да използва услугата „Симар“. 

1.2. Поименна карта за ниво „сребърен ключ“, дава право на Клиента и/или на лицата на които той предостави правото си, при покупко-продажба и/или наемане и отдаване на недвижим имот, да получат отстъпка от дължимото посредническо възнаграждение в размер на  3 %.

1.3. Срока на валидност на поименната карта за ниво „сребърен ключ“ е 3 години.

2. Ниво „златен ключ“:

2.1. Поименна карта за ниво „златен ключ“ получава Клиент на Посредника, когато е осъществена сделка по покупко – продажба лично с него, с негов съпруг/а, роднина или с трето лице, по дадена от Клиента препоръка, след като Клиентът е бил носител на Поименна карта за ниво „сребърен ключ“. 

2.2. Поименната карта за ниво „златен ключ“, дава право на Клиента и/или на лицата на които той предостави правото си, при покупко-продажба и/или наемане и отдаване на недвижим имот, да получат отстъпка от дължимото посредническо възнаграждение в размер на  10 %.

2.3. Срока на валидност на поименната карта за ниво „златен ключ“ е 10 години.

3. Ниво „платинен ключ“:

3.1. Поименна карта за ниво „платинен ключ“ получава Клиент на Посредника, когато са осъществени минимум четири сделки за покупко – продажба на недвижими имоти, лично с него, с негов съпруг/а, роднина или с трето лице, по дадена от Клиента препоръка, след като Клиентът е бил носител на Поименна карта за ниво „златен ключ“. 

3.2. Поименна карта за ниво „платинен ключ“, дава на Клиента и/или на лицата на които той предостави правото си, отстъпка от дължимото посредническо/комисионно възнаграждение, като при покупко-продажба на недвижим имот, се дължи възнаграждение от 2.5 % без ДДС от продажната цена (вместо 3 % без ДДС от продажната цена), а при наемане и/или отдаване на недвижим имот, се дължи възнаграждение от 40 % без ДДС от наемната цена (вместо 50 % без ДДС от наемната цена).

3.3. Срока на валидност на поименната карта за ниво „платинен ключ“ е 10 години.

VI. ИЗПОЛЗВАНЕ НА „УСЛУГА ПО МЯРКА“

Чл.25. „Услуга по мярка“, може да ползва само Клиент на Посредника, притежател на поименна карта по услуга „Симар“. 

Чл.26. „Услуга по мярка“, дава възможност Клиентът да възложи на Посредника, извършване на конкретни действия по преговори, проверка, изготвяне, снабдяване с документи и други, във връзка с покупко-продажба и/или наемане и отдаване на недвижим имот на територията на Република България, без на Посредника да е възложено извършване на цялостна посредническа дейност. 

Чл.27. За всяка възложена услуга по „услуга по мярка“ на Клиента се изготвя индивидуална оферта.

VIІ. КОНФИЦДЕНЦИАЛНОСТ


Чл.28. Всяка от страните се задължава да третира като конфиденциална информацията, получена от другата страна във връзка с предоставяната услуга и да не я разкрива без изрично писмено съгласие на страната, за която се отнася, освен ако разкриването й се изиска от закона. 

Чл.29. При осъществяване на услугата, Посредникът е длъжна да пази търговските тайни на своите Клиенти, както и да полага грижа на добър търговец за интересите на своите Клиенти.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Чл.30. Администратор на лични данни е „Симар РЕ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 202711277.

Чл.31. Администратора обработва личните данни на  физически лица, законосъобразно и в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.

Чл.32. Подробно описание на категориите обработвани лични данни, регистри, принципи, цели, субекти, сигурност на личните данни, права на субектите на данни и други, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни в „Симар РЕ“ ЕООД, публикувана на интернет страницата: http://www.simar.bg.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.33. Всички възникнали разногласия се решават чрез  преговори между страните, а при непостигане на съгласие – споровете се отнасят за решаване до компетентният български съд на територията на Република България. 

Чл.34. При форсмажорни обстоятелства, за които страните не носят отговорност, срокът на изпълнение съответно се удължава с толкова дни, колкото е продължило да действа непредвиденото и непредотвратимо събитие и отстраняване на последиците от него. Страната, която се позовава на непреодолима сила е задължена да изпрати на другата страна по имейл или с препоръчано пощенско, телеграфно, телексно или факсно уведомление най-късно в десет дневен срок от възникването на събитието, имащо характер на форсмажор.

Чл.35. За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, субсидиарно се прилагат съответните разпоредби на ТЗ и ЗЗД, както и всички относими нормативни актове от действащото българско законодателство. 

Чл.36. Предвидените в договора и настоящите общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени в писмена форма и са изпратени с телеграма, писмо, електронна поща и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Чл.37. Страните декларират, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Чл.38. Настоящите условия са изготвени в съответствие с българското законодателство и по тях е приложимо българското право. Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да бъде необходимо „Симар РЕ“ ЕООД да уведомява предварително своите Клиенти. Най-актуалната версия на Общите условия е достъпна винаги на Уебсайта.